Đống Đa ghi để lại đây
Bên kia Thanh Miếu, bên này Bộc Am


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001