Đống Đa ghi để lại đây,
Bên kia Thanh Miếu, bên này Bộc Am.[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]