Hồn bất giác nhất thiên hướng tịch,
Nguyệt tà song, yên tà triện, trúc tà chi;
Cuộc say sưa cơn tỉnh lại cơn mê,
Sực thức đã vầng hồng dãi tỏ.
Vạn lý xuân phong hồi liễu thụ,
Nhất luân minh nguyệt đối cầm đài.

Ngâm thơ rồi hứng mát tựa hiên mai,
Khát dạ ẩm phanh trà đối nguyệt.
Nhà huyền tụng năm ba đứa tiểu đồng lếch thếch,
Nhạc tam thanh gặng tiếng nhi đề.
Không mà chi, có mà chỉ,
Kho phong nguyệt bốn mùa lưu loát;
Biến tất thông, cùng tất đạt;
Trần ai trung thuỳ thức công hầu.
Nhân sinh phận ngoại hà cầu!


Bài được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 133, tháng 9-1928