Đối địch thì dịch lại đây,
Trầu ăn thuốc hút, chiếu mây ta ngồi.
Chiếu mây ta chẳng thèm ngồi,
Ta bắc ghế đẩu ta ngồi cho cao.
Ghế đẩu ta ném xuống ao,
Trở về ta lấy võng đào ta đưa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001