Đố em đi đến sông Ngân,
Bắt con vịt nước đang ăn giữa dòng?
- Đố anh đi đến chân trời,
Bẻ hoa quế đỏ, ghẹo người cung trăng?


Khảo dị:
Đố ai lên đến sông Ngân,
Bắt con vịt nước ăn con cá trời.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001