Đố anh chi sắc hơn dao,
Chi sâu hơn bể, chi cao hơn trời?
- Em ơi mắt sắc hơn dao,
Bụng sâu hơn bể, trán cao hơn trời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001