Đố anh đi học không thầy,
Cầm biên không bút, em đây về cùng.


Khảo dị:
Đố anh đi học không thầy,
Làm bài không bút, gái này theo không.
- Em
về dệt cửi không go,
Đưa thoi không suốt, anh cho lạng vàng
.
Anh nhiêu đi học không thầy,
Làm bài không bút, thiếp rày theo anh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001