Đố ai tìm vảy con cá trê vàng,
Tìm gan con tép bạc, thời nàng theo không.
- Chừng nào đá nổi vông chìm,
Muối chua chanh mặn, thì tìm lấy anh.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004