Đố ai tát bể cấy quỳ,
Thì tôi vỡ núi Tam Quy trồng chè.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001