Đố ai tát bể Đông Khê,
Tát sông Bồ Đề, nhổ mạ cấy chiêm.


Khảo dị:
Đố ai tát bể trồng kê,
Tát sông Bồ Đề nhổ mạ cấy chơi.
Đố ai tát bể Đông kia,
Tát sông Bồ Đề nhổ mạ cấy chiêm.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005