Đố ai quăng đá qua sông,
Quăng đá, đá nổi, quăng bông, bông chìm?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001