Đố ai nắm cát lên hòn,
Để ta vẽ nguyệt, nguyệt tròn như gương?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001