Đố ai lặn xuống vực sâu,
Mà đo miệng cá, ghẹo người trong trăng.


Khảo dị:
Đố ai lặn xuống vực sâu,
Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa.
Mấy ai lặn xuống vực sâu,
Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa.
Đố ai nhảy xuống ao sâu,
Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa.
Nguồn:
1. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
3. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001