Đố ai lượm đá quăng trời,
Đan gầu tát biển, ghẹo người cung trăng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)