Đố ai lên võng đừng đưa,
Lên đu đừng nhún thì chừa lang vân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001