Đố ai khéo nặn, khéo rèn
Quả cau khéo tiện, cột đèn khéo xây
Nhân tình ai khéo đo mây
Gái Kính Tâm lấy chồng Thiện Sĩ
Tỉa râu chồng mang tiếng bội phu
Trở ra về thí phát đi tu
Tay chuông tay mõ rù rì
Miệng thí phát vái, tay thì ru con


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001