Đố ai biết đá mấy hòn,
Tua rua mấy chiếc, trăng tròn mấy đêm.


Khảo dị:
Đố ai biết núi mấy hòn,
Sao Vua mấy cái, trăng tròn mấy nơi?
Đố ai biết núi mấy hòn,
Sao rua mấy cái trăng tròn mấy đêm?
- Sao rua chín cái còn nằm,
Trăng tròn có một bữa rằm mà thôi
.
Đố ai biết núi mấy hòn,
Sao rua mấy cái, trăng tròn mấy đêm?
- Sông bao nhiêu nhánh, núi bấy nhiêu hòn,
Sao rua bảy cái, trăng tròn chỉ một bữa rằm mà thôi
.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005