Đố ai bắt trạch đằng đuôi,
Bắt chim đầu cành, bắt người trong trăng.


Khảo dị:
Đố ai bắt chạch đàng đuôi,
Bắt chim đầu cánh, bắt người trong trăng.
Đố ai bắt chạch đàng đuôi,
Bắt chim trong trứng, bắt người trong gương.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005