Đố ai đốt cháy ao bèo,
Để ta gánh lá Đông Triều về ngâm.
Bao giờ cho đá mọc mầm,
Thời ta kết nghĩa tri âm với mình.


Khảo dị:
Đố ai đốt cháy ao bèo,
Để ta gánh lá Đông Triều về ngâm.
Bao giờ cho đá sinh mầm,
Thì ta kết nghĩa tri âm với nàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001