Đố ai đếm được lúa vàng,
Để ta tính gạch Bát Tràng xây sân.
Sân ta mở rộng mấy lần,
Mà sao lúa cứ lấn dần, đòi thêm!


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002