Đố ai đếm được lá rừng,
Đố ai đếm được mấy từng trời cao.
Đố ai đếm được vì sao,
Đố ai đếm được công lao mẹ, thầy.