Đố ai đếm được đá ngầm,
Để ta bẻ lái, lái cầm quen tay?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001