Nước non lóng lánh dáng chưa mòn,
Thế giới riêng bầu cỏn cỏn con.
Vang động gió khua cầm thú vắng,
Thiên nhiên lắm vẻ đẹp xinh dòn.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949