Khen ai khéo tạc đúc nên cồn,
Đứng vững phô bày cảnh nước non.
Cây cỏ xanh rì in dấu đá,
Nước non lóng lánh dáng chưa mòn.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949