Đến ta mới biết của ta,
Nghìn trăm năm trước biết là của ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001