Đến đây xin hãy mời ngồi,
Nam ca nữ xướng đôi lời cho vui.
- Cảm ơn đào liễu có lòng,
Sẵn sàng yên kỷ anh hùng ngồi chơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001