Đến đây xứ sở lạ lùng,
Chim kêu phải sợ, cá vùng phải lo.


Khảo dị:
Tới đây đất nước lạ lùng,
Chim kêu cũng sợ, cá vùng cũng run.
Tới đây xứ sở lạ lùng,
Chim kêu phải sợ, cá vùng phải kiêng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001