Đến đây thấy cảnh thấy trời,
Tuy vui đạo Phật, chưa khuây lòng người.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001