Đến đây thì ở lại đây,
Bao giờ trúc mọc thành cây hãy về.


Khảo dị:
Đến đây thì phải đây,
Khi nào đá mọc thành cây hãy về.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001