Đến đây tính thậm danh thuỳ,
Vô phép hỏi họ tên chi rứa chàng?
- Ta đây cử Khái Trung Cần,
Con ông quan lớn ở gần bàu Sen.
Em tắm ao vũng đã quen,
Về đây tắm nước hồ Sen mát lòng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001