Đến đây rượu thịt bánh bò,
Ai ca ca với, ai hò hò chơi.


Khảo dị:
Ai đến đây thì rượu thịt bánh bò,
Ai ca tôi ca với ai hò tôi hò chơi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001