Đến đây quen ít lạ nhiều
Ai tư điền, tư thổ, xin tiêu lên kẻo lầm
Tri âm chưa tỏ tri âm
Muốn cho bên quạt, bên trâm sánh bày
- Ngọc lành ngồi đợi giá cao
Vàng mười ngồi đợi tước lục tào ban ra
Mượn người làm mối hai ta
Mai thành công chi mĩ, ta đến nhà trả ân
- Đã chắc chi chăng, đã hẳn rứa chăng?
Để anh về đong nếp cái, gạo ba trăng đợi chờ
- Em xin anh một thúng nếp đừ
Một con lợn cũi, gánh đòn tư cho chững chàng
Cha mẹ em đòi răng nấy, anh cũng đi
Sau về đồng công, trự nợ, chớ vân vi đến chàng
- Lễ vấn danh, anh coi lấy đó mà đi
Kẻo sau về đồng công, trự nợ, tội thì nhọc ta


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001