Đến đây những núi cùng non,
Những sông cùng sá, những nguồn cùng khe.
Có đôi chim nhạn bay về,
Ai ơi, sao lại cam bề lẻ loi?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001