Đến đây ngả nước chia ba,
Muốn về bên Hạ lạy mẹ cha cùng chàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001