Đến đây nước thẳm non cao,
Chim đôi cá lứa, lẽ nào chẳng vui.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004