Đến đây muốn hát muốn đàn,
Sợ rằng con cậu cháu quan khó chiều.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001