Đến đây mới gặp người quen,
Cho mượn cái điếu cái đèn ra đây.
Năm xưa cũng cái điếu này,
Tuy rằng không đổ mà say miệt mà.
Năm nay điếu lại mang ra,
Lòng người vẫn cứ, hay đà khác xưa?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001