Đến đây mượn nống quay tơ,
Mượn duyên chị xã quay nhờ vài hôm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001