Đến đây lạt miệng thêm chanh,
Khi về đã có cam sành chín cây.


Khảo dị:
Tới đây lạt miệng thèm chanh,
Ở nhà cũng có cam sành chín cây.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001