Đến đây hỏi thật quê chàng,
Hỏi danh, hỏi họ, hỏi làng làng chi?
- Giằng đầu nhất khẩu chữ điền,
Thảo đầu vương ngã là miền quê anh
.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001