Đến đây hỏi bạn một lời,
Đường dây, mối chỉ có người nào chưa?
- Anh hỏi thì em xin thưa,
Xa gần đã có mà chưa vừa lòng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001