Đến đây hỏi bạn một lời,
Cha vua ai đẻ, mạ trời ai sinh?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001