Đến đây em hỏi thiệt lòng,
Cao bay xa chạy đã tròn vòng gương chưa?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001