Đến đây chẳng lẽ ngồi không,
Nhờ chàng giã gạo cho đông tiếng hò.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006