Đến đây cận thuỷ xa ngư,
Hỏi rằng cá đã vào lừ ai chưa?
- Con cá đợi gió chờ mưa,
Trời chưa phong vũ, cá chưa vào lừ.


Khảo dị:
Ớ em ơi, tới đây cận thuỷ xa ngư,
Chừ hỏi thăm con đã vào lừ mô chưa.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004