Đến đây anh hát với nàng,
Hát lên, năm huyện mười làng đều nghe.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001