Đến đây đầu lạ sau quen,
Đầu đứng ngoài ngõ, sau len vô nhà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001