Đến đây đất nước, nhà người,
Nhịn ăn là một, nhịn cười là hai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001