Đến đây đông thật là đông
Chào bên nam mất lòng bên nữ
Chào lòng quân tử sợ dạ thuyền quyên
Em chào chung một tiếng kẻo chào riêng bạn cười


Khảo dị:
Anh chào bên nam thì mất lòng bên nữ
Anh chào quân tử bỏ bụng thuyền quyên
Cho anh chào chung một tiếng kẻo chào riêng khó chào
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001