Đẻ con khôn mát như nước, đẻ con dại thì rát như hơ


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004