Đẻ đứa con trai, chẳng biết nó giống ai,
Cái mắt thì giống ông cai,
Cái đầu ông xã, cái tai ông trùm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)